تبلیغات
ورزشی - گزیده ای از اهداف تربیت بدنی در مدارس
 
ورزشی

هدف تربیت بدنی:

هدف اصلی تربیت بدنی ( که با هدف کلی آموزش و پرورش یکسان است ) تربیت همه جانبه کودکان و نوجوانان به عنوان افراد مفید و مسئولیت پذیر جامعه است . بنا براین برنامه آموزشی باید به قدری اساسی و فراگیر باشد که جوانان بتوانند معلومات و تجربه های لازم را برای رسیدن به اهداف مقدس آموزش و پرورش کسب کنند .بنابراین برنامه های تربیت بدنی باید از نظر پرورش صحیح کودکان و جوانان دارای ویژگیهای زیر باشد :

1-  فرد را از نظر آمادگی بدنی به سطح مطلوب برساند ، یعنی بتواند آمادگی وکارایی بدن را تضمین کند

2-    فرد بتواند به کمک آن در کاربرد بدن خود تسلط کامل داشته باشد و مهارتهای لازم را کسب کند .

3-    صفات ومحاسن اخلاقی و اجتماعی را ایجاد کند .

4-    مهارتهای ایمنی و عادتهای سالم را ایجاد کند .

5-    برای ایام فراغت ، برنامه سالم مفید داشته باشد .

6-    باعث اعتماد به نفس شود .

7-    از برنامه های آموزش و ورزشی ، نتایج انسانی و تربیتی بدست آورند .

 اهداف عمده تربیت بدنی :

1-  هدفهای توسعه و رشد اندامی : منظور از آن ایجاد قدرت جسمانی از راه رشد و توسعه دستگاههای مختلف بدن است یا به عبارت دیگر توجه به این هدف معطوف به نیرومندی و آمادگی جسمانی می باشد

2-  هدف توسعه و رشد عصبی ، عضلانی ( حیطه روان – حرکتی ) : منظور از آن دور ریختن حرکات اضافی و بیهوده در اجرای مهارتهای بدنی و انجام آن حرکات با تبحر و استادی و زیبایی و ظرافت و با صرف حداقل انرژی ممکن در مرحله اجرا ء

3-  هدف توسعه و رشد تفسیری (حیطه شناختی ) : توسعه و رشد تفسیری در بر گیرنده معلومات ، قضاوتها ، درک و تشخیص و ارزشهایی است که با اجرای فعالیتهای جسمانی همراهند و منظور از آن گرد آوری معلومات ضروری برای پر بار تر کردن زندگی ، توانایی اندیشه و تفسیر و تحلیل شرایط و اوضاعی است که فرد در زندگی روزمره خود دائما با آن مواجه می شود . همچنین معلومات بهداشتی ، پیشگیری از بیماریها ، قوانین و مقررات رشته های ورزشی ، روابط انسانی و غیره نیز در این حیطه قرار می گیرند .

4-  هذف توسعه و رشد فردی ، اجتماعی ( حیطه عاطفی ) : منظور سازگاری فرد با خود و با دیگران و نیز توسعه در رشد معیارهای رفتاری لازم برای یک شهروند خوب می باشد . تعالی این جنبه یکی از خدمات عمده تربیت بدنی به جوامع بشری است .

در این قسنت به طور خلاصه به اهداف تربیت بدنی در دوره های مختلف تحصیلی و هر یک از حیطه های مذکور اشاره می گردد :

 

اهداف درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی

 

حیطه شناختی :

1-   آشنایی با وضعیت های صحیح بدنی درراه رفتن ،ایستادن،نشستن،حمل اشیاء

2-   آشنایی با برخی رشته ورزشی رایج آموزشگا هی.

3-   آشنایی با برخی  عوامل ایجاد کننده صدمات ورزشی و نحو ه ی پیشگیری از آنها

4-   آشنایی باآمادگی جسمانی وحرکتی و برخی از آزمو نهای آن.

5-   آگا هی از اصول اساسی  بهداشت ورزشی؛

6-   شناخت قا بلیت ها و محدودیت های حرکتی .

7-   آشنایی با اصول مبانی تربیت بدنی در حد د بستان.

 

حیطه روان - حرکتی:

1-    توانایی انجام مهارتهای بنیادی (حر کات انتقا لی-حر کت غیر انتقالی –حرکات مها رتی)به شکل صحیح.

2-    کسب توانا های ادراکی –حر کتی   در پاسخ به  محرک های مختلف و متنوع.

3-  مهارت در برخی شیرین کاری ها و حرکات ریتمیک(حرکات تعادلی ،تقلیدی،تشبیهی،ابداعی مر بوط به رشته های ورزشی).

4-    مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی وتندرستی؛

5-    توانایی اجرای مهارتهای اولیه رشته های ورزشی رایج آموزشگاهی به ویژه ورزش های پایه.

6-    مهارت در اجرای  برخی بازی های د بستا نی و پرورشی.

7-    مهارت در شناخت مفاهیم از طریق حرکت.

 

حیطه عاطفی:

1-    علا قمندی به رعایت نظم و انضباط واحترام به حقوق دیگران

2-    تمایل به رعایت نظافت وعادات بهداشتی

3-    پرورش روحیه تعاون ،همکاری  و مسئولیت پذ یری از طریق فعالیت های ورزشی

4-    علا قمندی به رعایت اصول اسلا می و اخلا قی در سا عات درس تربیت بدنی و فعا لیت های ورزشی

5-    علا قه به کسب آمادگی جسمانی و تندرستی

6-    تمایل به بهره   مندی از سلا متی و تندرستی

7-    تمایل به شرکت در بازی ها و فعالیت های گروهی

8-  علا قه به کسب توسعه مهارت های ورزشی برای لذ ت بردن از فعا لیتها و غنی سازی اوقات فرا غت.


اهداف درس تربیت بدنی در دوره راهنمایی

 

حیطه شناختی:

1-    آگا هی از نقش تربیت بدنی در دستیبابی فرد به کما لا ت اخلا قی و انسانی؛

2-    آگا هی از اهمیت آمادگی جسمانی و ارتبا ط آن با سلا متی؛

3-    آگا هی از دانش و فنو ن  مر بوط به بر خی مهار تهای ورزشی؛

4-    آگاهی از قوانین و مقررات حا کم بر رشته های ورزشی؛

5-    آگاهی از برخی اصو ل حر کتی و بیو مکانیکی موثر در اجرای مهارتهای ورزشی؛

6-    آگاهی از تغییرات فیز یو لو ژی، جسمانی و احساس ناشی از  بلو غ؛

7-    آگاهی از نقش تر بیت بدنی و فعالیتهای جسمانی در بهبود نا هنجاری ها و حفظ تناسب اندام؛

8-    آگاهی از نقش تر بیت بدنی در مو قعیت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان وشکو فایی استعداد های آن؛

9-    آگاهی از نقش تربیت بدنی در غنی سازی اوقات فرا غت؛

10-          آشنایی با اصول بهداشت ،تغذ یه و کنترل وزن؛

  11- آشنایی با بعضی آسیب های ورزشی رایج و نکات ایمنی در ورزش

  12- آگا هی از نقش تر بیت بدنی در کاهش انحرافات اخلا قی و مفا سد اجتماعی؛

 13- آگاهی از نقش فعالیت های ورزشی در پیشگیری از بیماری؛

 14- آشنایی با اصول  و مبانی تر بیت بدنی؛

 

حیطه روان - حرکتی:

1-  مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی و تندرستی؛

2-    مهارت نسبی در حداقل دو رشته ورزشی رایج آموزشگاهی(یک رشته انفرادی، یک رشته گروهی)

3-    مهارت در بکارگیری برخی اصول حرکتی و بیو مکانیکی در انجام مهارتهای ورزشی؛

4-    مهارت در رعایت قوانین و مقررات حاکم بر رشته های ورزشی رایج آموزشگاهی؛

5-    مهارت در کنترل هیجانات و احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار؛

6-    رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و اصول تغذیه در ورزش؛

7-    مهارت در کسب سرعت و دقت لازم در انجام فعالیت های ورزشی؛

8-    توانمندی در انجام فعالیت های ورزشی؛

9-    رعایت حقو ق دیگران و احترام گذاشتن به آنها؛

10-توانایی ایثارو گذشت در موقعیت های ویژه؛

11-مهارت در خلا قیت و داشتن روحیه مشارکتی در فعالیت های ورزشی؛

12-داشتن روحیه تعاون و همکاری در فعالیت ها؛

 13-مهارت در هدایت و رهبری گروه در موقعیت های ویژه؛

 

حیطه عاطفی :

1-    گرایش به رعایت اصول اخلاقی و اسلامی در ورزش؛

2-    علاقه به شرکت در فعالیت های ورزشی، حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی و تندرستی؛

3-    علاقه به یادگیری و توسعه فنون و مهارت های ورزشی؛

4-    علاقه به استفاده از فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت؛

5-    تمایل به رعایت اصول مهم ایمنی، بهداشتی و تغذیه ورزشی؛

6-    علاقه به پیروی از قوانین و مقررات و حفظ نظم و رعایت حقوق دیگران؛

7-    تمایل به کنترل هیجانات و احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار؛

8-    گرایش به استفاده صحیح از اصول بیومکانیکی و حرکتی در مهارت های ورزشی؛

9-  تمایل به کاربرد مهارت های روان شناختی و عاطفی – اجتماعی (اعتماد به نفس، حس رهبری، مسئولیت پذیری، جمع گرایی، احترام به دیگران و ...)

 

اهداف درس تربیت بدنی در دوره متوسطه

 

حیطه شناختی:

1-    آگاهی از نقش تربیت بدنی دردستیابی فرد به کمالات اخلاقی و انسانی و ایجاد تعادل میان ابعاد وجودی او؛

2-    آگاهی از عوامل تشکیل دهنده آمادگی جسمانی و سلامتی، روش های حفظ و تقویت و ابزار سنجش آن؛

3-    آگاهی از نحوه اجرای مهارت های پیشرفته: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی؛

4-    آگاهی از برخی اصول حرکتی و بیومکانیکی مؤثر در مهارت های ورزشی؛

5-    آشنایی با تاکتیک های اساسی: حداقل یک رشته انفرادی و گروهی، قوانین و مقررات حاکم بر آن؛

6-    آگاهی از اصول اساسی بهداشت، تغذیه و کنترل وزن و بکارگیری فعالیت های ورزشی در جهت بهبود آن ها؛

7- آشنایی نسبت به آسیب های ورزشی رایج و بکارگیری اصول کمک های اولیه و نکات ایمنی در ورزش

8-    آشنایی نسبت به تغییرات فیزیولوژی، جسمانی و احساس ناشی از بلوغ؛

9-    آگاهی از نقش تربیت بدنی در غنی سازی اوقات فراغت؛

10-دانش نسبت به نقش فیزیولوژی، ورزش و تأثیر آن بر دستگاه های مختلف بدن

11 -آگاهی از نقش تربیت بدنی در کاهش انحرافات و مفاسد اجتماعی و اعتیاد به دخانیات

 12-آشنایی با عوارض استفاده از مواد محرک و نیروزا در ورزش؛

13-آشنایی با نقش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ورزش؛

14-آشنایی با اصول و مبانی تربیت بدنی؛

 

حیطه روان – حرکتی :

1-    مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی و تندرستی؛

2-    توانایی در اجرای مناسب فنون و مهارت های پیشرفته: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی؛

3-    توانایی دراجرای تاکتیک های اساسی: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی؛

4-    توانایی کاربرد برخی اصول حرکتی و بیومکانیکی و فیزیولوژی در اجرای مهارت های ورزشی؛

5-  توانایی کاربرد اصول ایمنی حین فعالیت های ورزشی و استفاده مناسب از اصول اساسی کمک های اولیه در هنگام مواجه شدن با آسیب های ورزشی؛

6-    توانایی کاربرد مهم بهداشت و تغذیه درارتباط با فعالیت های ورزشی؛

7-    توانایی خلاقیت و داشتن روحیه مشارکتی در فعالیت های ورزشی؛

8-    مهارت در کنترل هیجانات،  احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار؛

9-    توانمندی در انجام وظیفه و مسئولیت پذیری در فعالیت های و رزشی؛

10-مهارت در رعایت حقوق دیگران و احترام گذاشتن به آن ها؛

11-توانایی ایثار و گذشت در موقعیت های ویژه؛

12-داشتن روحیه تعاون و همکاری درفعالیت ها؛

13-مهارت در هدایت و رهبری گروه در موقعیت های ویژه؛

 

حیطه عاطفی :

1-    علاقه به رعایت اصول اخلاقی و اسلامی دراجرای مهارت های ورزشی؛

2-    علاقه به شرکت در فعالیت های ورزشی و حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی و تندرستی؛

3-    تمایل به یادگیری و توسعه مهارت های رشته های ورزشی و لذت بردن از آن ها؛

4-    علاقمندی به استفاده از اصول مهم حرکتی، بیومکانیکی و فیزیولوژیکی در فعالیت های ورزشی؛

5-    تمایل به رعایت اصول مهم ایمنی، بهداشتی و تغذیه ورزشی؛

6-    علاقه به پیروی از قوانین و مقررات، حفظ نظم و رعایت حقوق دیگران؛

7-    هیجانات، احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار؛

8-  تمایل به کاربرد مهارت های روانشناختی و عاطفی، اجتماعی (اعتماد به نفس، حس رهبری، مسئولیت پذیری، جمع گرایی، احترام به دیگران و ...)

9-    علاقه به استفاده بیشتر از فعالیت های ورزشی در غنی تر کردن اوقات فراغت؛


نوع مطلب :
برچسب ها :


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : کیوان فیروزه ئی
مطالب اخیر

نظرسنجی

آیا مطالب این وب سایت برای شما مفید بوده؟


جستجو


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :