ورزشی
پروتئین ها ← حدود 15% کالری مورد نیاز روزانه را تامین می کنند .
                                                         
 19-20% وزن کل بدن ←        نیمی در عضله،در استخوان و غضروف،در پوست و مایعات
                                                                 
                                                                 
میزان نیاز gr 8/0 برای هر کیلوگرم بدن
پروتئین ها در ← 1) ساختمان سلولی
 2) آنزیمها
3 ) ژنها
4) پروتئین های انتقال دهنده
5) پروتئین های انقباضی (اکتین، میوزین)

به همین خاطر به پروتئین (اساس زندگی) می گویند

تنها در دو جای بدن پروتئین نیست 1) ادرار     2) صفرا

نیاز به پروتئین در مواقع زیر افزایش می یابد 
 1) رشد
2) افزایش واکنش های متابولیسمی

3) بیماری های عفونی
4) سوختگیها
 5) التیام زخمها

ساختمان پروتئین ها ← علاوه بر نیتروژن H.O.C ← 16%
اجزاء ساختمانی ← اسید آمینه
20 نوع اسید آمینه که ترکیب های مختلف آن 000/30 نوع پروتئین می سازد
                                                            
                                                                      COOH

ساختمان یک اسید آمینه                      H        C        R              
                                                                        2NH


ساده ترین اسید آمینه ← گلیسین که به جای R      یک اتم       H  دارد.
از نظر وزن ملکولی ← گلیسین با 75 گرم سبک ترین ،سیستین با 240 گرم سنگین ترین
                                     
                   
اسیدهای آمینه
 ضروری ← در بدن سنتز نمی شوند (9نوع)
 غیرضروری ← در کبد ساخته می شوند (11نوع

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
ساختار و طبقه بندی چربیها
عناصر سازنده چربیها چربیها ← کربن، هیدروژن، مقدار کمی اکسیژن

وظایف چربی ها                                            
1) انرژی زایی
2) در ساختمان سلولها
انرژی زایی چربی ها ← 2 برابر قندها و بروتئین ها است.
در شرایط طبیعی تغذیه ← 25- 20 % کالری مورد نیاز روزانه از مصرف چربی ها تامین می شود.
یک جیره متعادل  غذایی روزانه ← 90-65 گرم چربی دارد.
طبقه بندی چربیها :
ساده ( اسید چرب ، گلیسریدها ، مومها )
مركب
مشتق
اسید چرب ← بیشتر از 70 نوع اسید چرب در طبیعت یافت می شود

                           40-0 → n → CooH-)n2(CH-3 CH
معروفترین اسیدهای چرب ← 1) اسید استئاریک     18C
 2) اسید اولئیک        18C ← یک پیوند 2 گانه
 3) اسید پالمیتیک      16C

اتمهای کربن به وسیله اتصالات منفرد به یکدیگر متصل شده.
انواع اسیدهای چرب
1) اسیدهای چرب   اشباع شده     اسید پالمیتیک

2) اسیدهای چرب   اشباع نشده ← اسید اولئیک

اسید های چرب اشباع نشده :
 1) مایع
 2) زودتر هضم می شوند
 3) از منابع گیاه
 4) حاوی ویتامین های محلول در چربی


اسید لینولئیک ←2 اتصال مضاعف      اسید لینولئیک ← 3 اتصال مضاعف
گلیسریدها ← فراوانترین نوع چربیها
                                  
 با توجه به تعداد CooH =  منو
                                            دی
                                            تریادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :چه در زمان رسیدگی به محصولات کشاورزی و چه در هنگام شکار زندگی ما به عنوان یک انسان ایستاده بوده است. اما با ظهور تلویزیون، کامپیوتر و شغل های پشت میزی ما بیشتر از هر زمانی در تاریخ نشسته ایم.
9/3 ساعت در روز حتی مدت زمانی بیشتر از خوابیدن (7/7 ساعت). بدنمان برای آن ساخنه نشده است و عوازض آن شروع شده است. شاید شما بخواهید در مقابلش ایستادگی کنید.

ادامه تصاویر


نوع مطلب :
برچسب ها :
چهارشنبه 25 آبان 1390 :: نویسنده : رامیار نجفی
كربوهیدراتها و نقش آنها در تغذیه ، ارتباط كربوهیدراتهای با فعالیت های ورزشی
قندها مهمترین و ارزانترین منبع انرژی اند
90% انرژی ← کشورهای فقیر

50% انرژی ← کشورهای غنی
از خوردن مواد قندی تامین می شود
70 – 50% کالری مورد نیاز روزانه ازخوردن مواد قندی تامین می گردد.

500 – 250 گرم مواد قندی ← روزانه در رژیم غذایی متعادل موجود است.
ساختمان ← اتمهای کربن، هیدروژن، اکسیژن
نسبت اتم هیدروژن به اکسیژن 2 به 1
طبقه بندی انواع قندها
     1) منوساکاریدها ← 3 تا 6 اتم کربن (گلوکز، فروکتوز، گالاکتوز)
     2) دی ساکاریدها ← 2 منو ساکارید که یک ملکول آب از دست داده است. [ساکارز (گلوکز+فروکتوز)، لاکتوز (گلوکز+گالاکتوز)، مالتوز (گلوکز+گلوکز)                                                         3)پلی ساکاریدها ← گاهی 300 – 500 منوساکارید .انواع پلی ساکاریدها : سلولز، نشاسته، گلیکوژن
نشاسته ( فراوانترین پلی ساکارید گیاهی ) هنگام هضم ← ابتدا به مالتوز ← گلوکز
سلولز ← سازنده دیواره ساختمان گیاهان ← در برابر آنزیم های گوارشی مقاوم ← در بدن جذب نمی شود ← به دفع مواد زاید کمک می کند.
گلیکوژن (پلی ساکارید حیوانی) ← در آب محلول است ← حدود gr 353 گلیکوژن در بدن ذخیره است . gr 108 در کبد. gr 245 در عضلات
در ورزشکاران تا 2 برابر هم می رسد.
در مواقع نیاز گلیکوژن تجزیه شده ← گلوکز ← روند تبدیل گلیکوژن کبدی به گلوکز را گلیکوژنولیز گویند.
تجزیه مواد غذایی مثل پروتئین و تبدیل آن به گلوکز ← گلوکونئوژنز
هضم کربوهیدراتها:
اولین مرحله هضم در دهان ← مخلوط با بزاق ← آنزیم پتیالین (آلفا ـ آمیلاز)
پتیالن     
   نشاسته        مالتوز    فقط برای مدت کوتاهی، به علت اینکه PH بزاق خنثی است با ورود غذا به معده آمیلاز بزاقی غیرفعال می شود.
هضم نشاسته در معده به علت PH کمتر از 4 متوقف شده
گوارش مجدد در دوازدهه ← شیره لوزالمعده     
     نشاسته         مالتوز
در روده باریک ← 3 آنزیم لاکتاز و سوکراز، مالتازبه ترتیب بر روی لاکتوز ساکارزو مالتوز اثر می کنند.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
دوشنبه 23 آبان 1390 :: نویسنده : رامیار نجفی
انواع طرح های تمرینی
◄ طرح جلسه تمرین روزانه

◄ طرح تمرین هفتگی (میکروسیکل)
◄ طرح تمرین ماهیانه / فصلی  (ماکروسیکل)
◄ طرح تمرین سالانه
◄ طرح تمرین چند ساله (4، 8، 16 ساله )

طرح  جلسات  تمرین  روزانه
مدت زمان جلسات تمرین
◄ جلسات تمرین کوتاه مدت (30 تا 60 دقیقه ای)
◄ جلسات تمرین میان مدت ( 60 تا 120)
◄ جلسات تمرین طولانی مدت (بیشتر از 120)
عوامل موثر در مدت زمان یک جلسه تمرین
◄ تکالیف در نظر گرفته شده برای ورزشکاران
◄ نوع و چگونگی تمرین / فعالیت
◄ آمادگی جسمانی ورزشکار
◄ نیاز به تکرار تمرینات / اجرای ورزشکار
◄ مدت استراحت بین تکرارها
ساختار سه بخشی
◄ آماده سازی (گرم کردن)
◄  بدنه اصلی تمرین
◄  پایان تمرین و نتیجه گیری

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
یکشنبه 22 آبان 1390 :: نویسنده : رامیار نجفی
مراحل  تمرین

1- دوره آماده سازی       
آماده سازی عمومی
آماده سازی اختصاصی

2- دوره رقابت (مسابقه)                                                                                              
پیش از مسابقه
هنگام مسابقه

3- مرحله انتقال (ترانزیت)
............................................................................................
دوره آماده سازی
هدف دوره آماده سازی پیشرفت و رشد همه جانبه ورزشکار است به  طوری که فرم ورزشی در ورزشکار تحکیم یافته و کامل شود.
زمان بندی دوره آمادگی در رشته های مختلف ورزشی

ورزش های قدرتی – سرعتی                               5/2 تا 4 ماه
ورزش های مبارزه ای                                          3 تا 5 ماه
ورزش های مقاومتی یا استقامتی                        4 تا 6 ماه
ورزش های توپی                                                 3 تا 5 ماه
ورزش های ریتمیک و هنری                                 4 تا 6  ماه                          

آماده سازی عمومی
هدف : شکل گیری فرم ورزشی،  تقویت حالات حرکتی، و پیشرفت توانایی های عمومی  
 زمان این مرحله به عوامل زیر بستگی دارد :
◄  سطح آمادگی ورزشکار
◄  سن بیولوژیکی
◄  سن ورزشی
◄  میزان تجربه و غیره
ادامه متن


نوع مطلب :
برچسب ها :
اهمیت و ضرورت طراحی تمرین
◄ طراحی و برنامه ریزی کلید موفقیت است
◄ طراحی تمرین از پشتوانه علمی برخوردار است
◄ کارآیی برنامه را بالا می برد
◄ اثر شانس و تصادف را کم می کند
◄ به واکنش های فیزیولوژیکی و روانی ورزشکار توجه می کند
◄ به تسهیلات، تجهیزات و امکانات توجه می کند
◄ به پیشرفت ورزشکار توجه می کند

نیازمندی های طراحی تمرین
◄ داشتن طرح های بلند مدت
◄در کنارهم دیدن طرح های بلند مدت وطرح های تمرینی دوره ای
◄ ارزیابی دائمی در طول دوره
◄ پیشرفت و تلاش برای رسیدن به شاخص ها
◄ شناخت ضعیف ترین حلقه های تمرینی و تاکید بر آن در دوره های بعد
◄ شناخت اجزاء مهم یک دوره تمرینیادامه متن


نوع مطلب :
برچسب ها :
جمعه 20 آبان 1390 :: نویسنده : رامیار نجفی

یکی از ارتباط بین انسان و محیط اطراف ← ارتباط تغذیه ای است .
ترکیب شیمیایی انسان بالغ ← 65% آب  ،  5% مواد معدنی ،
 30% مواد آلی  ( گلوسیدها 6ر0% ، 12% چربی ، 17% پروتئین )

سلول برای زنده ماندن باید مرتباً این مواد را به بدن برساند

45 نوع ماده غذایی ← که همه را بدن سنتز نمی کند
          
عواملی که نیاز انسان به غذا را افزایش می دهد.
1 ) رشد
2) بیماری           
3) فعالیت جسمانی
4) حرکت
به همین خاطر تغذیه به صورت علم شناخته شده است.

ادامه متن


نوع مطلب :
برچسب ها :


( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : کیوان فیروزه ئی
مطالب اخیر

نظرسنجی

آیا مطالب این وب سایت برای شما مفید بوده؟


جستجو


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات